در دعواهای زناشویی طرفی که سعی میکند دعوا را ببرد همیشه بازنده است!!!!دکتر فرهنگ هلاکویی

?دعواهای زناشویی به دو نتیجه ختم میشود، یا هر دو نفر از آن برنده بیرون می آیند، یا هر دو بازنده. ✅فردی که تلاش

ادامه